pracy marzec 2020

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLIC NA LISTOPAD 2020

 listopad2020 1

wakacje2019weremowice

wakacje2019depultyczekrolkol

W 1987 r. bibliotekę przeniesiono do budynku, w którym mieściła się niegdyś Gromadzka Rada Narodowa,a następnie Szkoła Podstawowa

Decyzję w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki z siedzibą w Okszowie, po raz pierwszy podjęto 18.04. 1974 r. (Naczelnik Gminy Chełm, inż. J. Zając), biblioteka otrzymuje Statut i działa na terenie ówczesnej gminy wraz z podległymi jej filiami w Kamieniu, Stawie, Strupinie Dużym i Depułtyczach Królewskich.

Wraz z zachodzącymi zmianami administracyjnymi, potrzebami społecznymi, zmienia się sieć bibliotek i tak powstają nowe filie w Uhrze, Stołpiu i Srebrzyszczu. Placówki w Kamieniu i Depułtyczach Królewskich przechodzą pod zarząd innych gmin. Z powodów lokalowych biblioteka w Uhrze zostaje zlikwidowana, a jej zbiory przeniesione do Stołpia. Tworzy się nowa sieć bibliotek. Gminna Biblioteka ma siedzibę w Okszowie, a jej filie w Stołpiu, Strupinie Dużym, Stawie, Srebrzyszczu, (każda z placówek prowadzi również punkty biblioteczne). W takim układzie Gminna Biblioteka funkcjonuje do roku 1991. Następują kolejne zmiany. Biblioteka włączona zostaje w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury w Żółtańcach i traci swój dotychczasowy status. Taki stan trwa 11 lat do 2002r. W 2002r. na mocy Uchwał Rady i Zarządu Gminy Chełm w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury powstają dwie samodzielne instytucje kultury. Obowiązująca Uchwała Rady Gminy z 1992r. w sprawie połączenia jednostek kultury traci moc i ponownie 1. VII. 2002 r. powołana zostaje Biblioteka Publiczna Gminy Chełm, ale z siedzibą w Strupinie Dużym wraz z podległymi jej filiami. Biblioteka posiada osobowość prawną i jako samodzielna, samorządowa jednostka kultury, zobowiązana jest do prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej według zasad określonych przepisami prawa dla instytucji kultury. W listopadzie 2004 r. następuje reorganizacja jednostki. Biblioteka zmienia swoją nazwę na: Biblioteka Publiczna Gminy Chełm w Okszowie, tym samym siedziba Biblioteki Gminnej przeniesiona zostaje do miejscowości Okszów. Podległe jej filie biblioteczne na terenie Gminy Chełm to: Filia w Nowosiółkach Kol., Srebrzyszczu, Strupinie Dużym i Filia w Stawie. W roku 2009 utworzona zostaje kolejna filia- Multimedialne Centrum Informacyjno- Dydaktyczne Gminy Chełm Filia w Janowie.

Utrzymanie Biblioteki stanowi zadanie własne gminy, z czego wynika, że jej działalność dotowana jest ze środków finansowych gminy.

Bezpośredni nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Wójt Gminy Chełm, a z racji tej, że działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, podlega również nadzorowi merytorycznemu Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

Przedmiotem działania Biblioteki, jak określa Uchwała, jest gromadzenie materiałów bibliotecznych oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.

Czytelnikom i użytkownikom Biblioteki Gminnej w Okszowie placówka oferuje:

bogaty księgozbiór (stan na 31 XII 2014r.- 11234 woluminów)- literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym lektury i opracowania) oraz księgozbiór niebeletrystyczny z różnych dziedzin wiedzy,
wydawnictwa regionalne (Chełmiana, Lubliniana)
czasopisma (korzystanie na miejscu lub wypożyczanie do domu)- prenumerowane tytuły to: Świerszczyk, Poradnik domowy, Poradnik Bibliotekarza, Wiadomości Wędkarskie, Super Tydzień Chełmski, Nowy Tydzień Chełmski oraz różne tytuły czasopism przynoszone przez naszych czytelników,
Biuletyn Informacyjny Głos Gminy Chełm (komplet wydań)
bezpłatny dostęp do INTERNETU
szkolenia komputerowe dla dorosłych i seniorów prowadzone przez Centrum Szkoleniowo Doradcze w Chełmie.
Biblioteka jako placówka kultury, prowadzi również różne formy pracy kulturalno- oświatowej jak: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia plastyczno- techniczne, wystawki, gazetki itp.

Podkategorie

Miejska Biblioteka Publiczna udostepnia bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych wydawnictw.

Więcej o: Z kart historii

Czytelnia oferuje 42 tytuły prasy bieżącej w prenumeracie, czasopisma codzienne, tygodniki, miesięczniki, udostępnia i wypożycza prasę o różnorodnej tematyce; prawniczej, ogłoszeniowej, społeczno- kulturalnej, literackiej, historycznej, kobieco- informacyjnej, regionalnej i in.

Więcej o: Usługi biblioteczne