Drukuj
Kategoria: Biblioteka

W 1987 r. bibliotekę przeniesiono do budynku, w którym mieściła się niegdyś Gromadzka Rada Narodowa,a następnie Szkoła Podstawowa

Decyzję w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki z siedzibą w Okszowie, po raz pierwszy podjęto 18.04. 1974 r. (Naczelnik Gminy Chełm, inż. J. Zając), biblioteka otrzymuje Statut i działa na terenie ówczesnej gminy wraz z podległymi jej filiami w Kamieniu, Stawie, Strupinie Dużym i Depułtyczach Królewskich.

Wraz z zachodzącymi zmianami administracyjnymi, potrzebami społecznymi, zmienia się sieć bibliotek i tak powstają nowe filie w Uhrze, Stołpiu i Srebrzyszczu. Placówki w Kamieniu i Depułtyczach Królewskich przechodzą pod zarząd innych gmin. Z powodów lokalowych biblioteka w Uhrze zostaje zlikwidowana, a jej zbiory przeniesione do Stołpia. Tworzy się nowa sieć bibliotek. Gminna Biblioteka ma siedzibę w Okszowie, a jej filie w Stołpiu, Strupinie Dużym, Stawie, Srebrzyszczu, (każda z placówek prowadzi również punkty biblioteczne). W takim układzie Gminna Biblioteka funkcjonuje do roku 1991. Następują kolejne zmiany. Biblioteka włączona zostaje w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury w Żółtańcach i traci swój dotychczasowy status. Taki stan trwa 11 lat do 2002r. W 2002r. na mocy Uchwał Rady i Zarządu Gminy Chełm w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury powstają dwie samodzielne instytucje kultury. Obowiązująca Uchwała Rady Gminy z 1992r. w sprawie połączenia jednostek kultury traci moc i ponownie 1. VII. 2002 r. powołana zostaje Biblioteka Publiczna Gminy Chełm, ale z siedzibą w Strupinie Dużym wraz z podległymi jej filiami. Biblioteka posiada osobowość prawną i jako samodzielna, samorządowa jednostka kultury, zobowiązana jest do prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej według zasad określonych przepisami prawa dla instytucji kultury. W listopadzie 2004 r. następuje reorganizacja jednostki. Biblioteka zmienia swoją nazwę na: Biblioteka Publiczna Gminy Chełm w Okszowie, tym samym siedziba Biblioteki Gminnej przeniesiona zostaje do miejscowości Okszów. Podległe jej filie biblioteczne na terenie Gminy Chełm to: Filia w Nowosiółkach Kol., Srebrzyszczu, Strupinie Dużym i Filia w Stawie. W roku 2009 utworzona zostaje kolejna filia- Multimedialne Centrum Informacyjno- Dydaktyczne Gminy Chełm Filia w Janowie.

Utrzymanie Biblioteki stanowi zadanie własne gminy, z czego wynika, że jej działalność dotowana jest ze środków finansowych gminy.

Bezpośredni nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Wójt Gminy Chełm, a z racji tej, że działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, podlega również nadzorowi merytorycznemu Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

Przedmiotem działania Biblioteki, jak określa Uchwała, jest gromadzenie materiałów bibliotecznych oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.